Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO - informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR I KONTAKT:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

F.H.U. DeMI s.c. Ilona Danek, Marcin Danek, ul. Sienkiewicza 5, 34-500 Zakopane, NIP 7361643504

Kontakt z Administratorem poprzez adres email: demi@post.pl lub tel. 185405550

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH:

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach przewidzianych w Rozporządzeniu i mają,  przede wszystkim, związek z  relacjami biznesowymi, oraz są niezbędne w celu:

a) realizacji umowy sprzedaży towarów/usług,

b) oferowania naszych produktów/usług,

c) podejmowania działań związanych z utrzymaniem relacji handlowych,

d) kontaktowania się lub udzielania odpowiedzi na zadane pytania, za pomocą środków komunikacji (e-mail, telefon).

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy zezwala na to przepis prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) podmioty współpracujące z Administratorem (na podstawie umów powierzenia),

b) organy państwowe, którym udostępnianie danych osobowych, regulują oddzielne przepisy prawa.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie i nie będą profilowane;

nie będą odsprzedawane; nie będą wykorzystywane do prowadzenia marketingu i nie będą przekazywane

do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

PODSTAWA PRAWNA :

Dane osobowe, w zależności od ich rodzaju, przetwarzane są:

a) w ramach uzasadnionego prawnie interesu Administratora,

b) w ramach Państwa zgody, gdy jest wymagana,

c) gdy wynika to z wymogów lub odpowiedniego zapisu prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez niezbędny okres, wynikający z celu, w jakim zostały pozyskane, lub z przepisów o przedawnieniu roszczeń.

 

RODZAJE DANYCH OSOBOWYCH:

Przetwarzane dane osobowe mają związek z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji handlowych, a także z informowaniem o naszych towarach i usługach, Dane te, to: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres email, numer telefonu, adresy dostaw produktów, numer NIP, a także inne niezbędne dane, które mogą wynikać z wymogów prawa lub objęte zostały zgodą.

Dane zostały pozyskane w ramach wykonywania umowy/obsługi, o charakterze handlowym/usługowym, ze źródeł publicznie dostępnych, w takim zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in.: Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEiDG), Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) lub zostały przez Państwa podane bezpośrednio.

Podanie niniejszych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności, zmierzających do zawarcia umowy).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, w celu zawarcia i realizacji świadczonych usług/sprzedaży.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH :

Jako Administrator danych, dokładamy wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym, zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

a) żądania od Administratora, dostępu do Państwa danych osobowych,

b) żądania od Administratora, sprostowania Państwa danych osobowych,

c) żądania od Administratora, usunięcia Państwa danych osobowych,

d) żądania od Administratora, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

f) przenoszenia Państwa danych osobowych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień należy skontaktować się z F.H.U. DeMI s.c. wyraźnie określając treść żądania.